Els teus drets: conveni d’hostaleria de la província de Castelló

A continuació, vos deixem un resum del I conveni d’hostaleria de la província de Castelló signat en 2022 per poder consultar quins son els vostres drets i comprovar que s’estan respectant.

● Descansos de 30 minuts quan es facen més de 6 hores (dels quals 15 minuts tindran consideració de jornada efectiva i es retribuiran). De 15 minuts si són menys de 6 hores (no computaran com a jornada efectiva).

● Possibilitat d’ampliar la jornada a 10 hores diàries SI L’EMPRESA AVISA AMB MÍNIM 5 DIES D’ANTELACIÓ

● Límit setmanal de 50 hores sense que puga realitzar-se aquest límit més de 3 setmanes consecutives. Serà de 30 hores i 2 setmanes en cas de reducció de jornada.

● La jornada no podrà dividir-se en més de 2 períodes. Si la jornada és de 4 hores o menys no podrà ser partida.

● Entre la finalització d’una jornada i d’una altra ha d’haver-hi un lapse de temps de 12 hores.

● El personal haurà de gaudir de 15 dies festius anuals amb independència de les vacances o descansos setmanals.

● Descans setmanal de DOS DIES CONSECUTIUS excepte per a centres de treball amb dia fix de tancament.

● Les hores extraordinàries s’han d’abonar o retornar en temps lliure en els 4 mesos posteriors a quan van ser realitzades.

● Els festius s’han d’abonar com a festius o com a descans havent-ho triat al principi de la relació laboral.

● Vacances de 30 dies anuals ininterrompudes excepte acord. Part proporcional en cas de contracte de menor duració.

● El personal haurà de conéixer quan són les seues vacances exactament almenys dos mesos abans d’aquestes.

● L’antiguitat i el percebut del salari del treballador no compensa la pujada que puga tindre amb el conveni el sòl.

● Les hores que es facen de 00,30 a 6,00 han de ser retribuïdes amb un 20% mes sobre la base del que es cobra cada hora.

● 3 pagues extraordinàries a l’any.

● Els útils i eines seran aportats per l’empresa i en cas que hi haja un acord entre empresa i treballador aquest haurà de ser compensat.

● En cas de malaltia justificada amb o sense baixa inferior a 4 dies, és percebrà el 50% del salari per un màxim de 4 dies.

● En cas d’accident de treball, hospitalització o intervenció quirúrgica es percebrà el 100%.

● 3 dies de dret per defunció de parents fins al segon grau de consanguinitat.

● 2 dies per trasllat de domicili.

● 3 dies per malaltia greu, accident o hospitalització de familiars pròxims.

● 2 dies a l’any de lliure disposició.

● Les embarassades tindran dret a absentar-se del treball.

Descarrega el flyer amb la informació

Consulta el conveni complet en la nostra web

Per a qualsevol dubte o consulta, ens trobaràs ací.

Desplaça cap amunt