Aprovar l’examen d’oposició VS alletar al teu bebé

La Secció de CGT Generalitat Valenciana ha denunciat davant la Unitat d’Igualtat la discriminació que estan patint les mares lactants que opositen a la Generalitat Valenciana.

Les convocatòries d’oposicions no contemplen que hi haja espais adequats per a alletar a bebés en cas necessari, com són les sales de lactància, ni permeten a les mares recuperar el temps que dediquen a alletar-los durant les proves.

CGT sol·licitem:

– La creació de sales de lactància o llocs adequats en els centres de treball i es tinga en compte en els espais on es convoquen els exàmens d’oposicions

– Convocatòries d’oposicions en les quals es contemple que les aspirants amb bebés lactants puguen comunicar al tribunal, abans de l’inici de la prova, la necessitat d’interrompre-la durant el temps imprescindible per a l’alletament. I que puguen exercir aquest dret en un espai habilitat a aquest efecte i el temps que romanguen s’afegirà al temps establit per a la realització de la prova.

–  Que s’incloguen aquests drets en els plans d’igualtat de dones i homes de la Generalitat Valenciana

La discriminació laboral directa i/o indirecta està recollida en la Llei d’Igualtat de Gènere 3/2007, en el seu Títol I, articles 3 a 13. Des d’aquest sindicat considerem que estan patint una discriminació directa per raó de gènere “aquelles situacions en les quals a una persona, per raó del seu gènere, li la tracta de manera menys favorable a altres persones de gènere oposat” tant com discriminació indirecta per raó de gènere “quan una disposició, criteri o pràctica que en aparença són neutres, acaba posant en desavantatge a les persones d’un gènere respecte a les persones d’uns altres. És a dir, parlem de discriminació indirecta quan una norma, regla o política que aparentment no tenen intencionalitat discriminatòria, acaben sent-ho en la pràctica”.

Recuperar el temps dedicat a alletar en els exàmens és una pràctica habitual en altres administracions. La Generalitat Valenciana lluny de reconéixer aquest dret contesta davant les sol·licituds realitzades que recuperar el temps seria motiu de discriminació, just el contrari que diuen les lleis d’igualtat.

Esperem que la Generalitat Valenciana rectifique i facen un pas avant en tema d’igualtat. Així com que complisquen el que pregonen en els plans d’igualtat vigents “ eliminant els obstacles que impedeixen la participació plena de les dones en tots els àmbits i nivells de l’Administració, fer efectiu el principi d’igualtat de manera transversal i incloure la perspectiva de gènere”. Que els Plans d’Igualtat servisquen per a alguna cosa més a estar penjats en la web.

Desplaça cap amunt