Endarreriments conveni ceràmica 2023

Totes aquelles treballadores del Conveni col·lectiu autonòmic de la indústria de taulells, paviments i rajoles ceràmics de la Comunitat Valenciana, que hagen cobrat els endarreriments de l’any 2023 abans del 30 de Juny de 2024. Hauran d’incloure en la declaració de la renda la quantitat que se’ls ha pagat, en el cas que ja hagen realitzat aquesta, hauran de realitzar una declaració complementària amb aquest import. 

Si no es realitza la inclusió d’aquest import, es corre el perill que Hisenda els sancione.

Atrasos convenio cerámica 2023

Todas aquellas trabajadoras del Convenio colectivo autonómico de la industria de azulejos, pavimentos y baldosas cerámicos de la Comunitat Valenciana, que hayan cobrado los atrasos del año 2023 antes del 30 de Junio de 2024. Tendrán que incluir en la declaración de la renta la cantidad que se les ha pagado, en el caso que ya hayan realizado esta, deberán de realizar una declaración complementaria con dicho importe. 

Si no se realiza la inclusión de este importe, se corre el peligro de que Hacienda les sancione. 

Desplaça cap amunt